लु

दीखो पृष्टला ख्‍याक्‍याइ तामगीइ लुक्‍या कोःखुउए । गीत आफ्नै स्युबा समाजमा घटेका घटना, गोठालो जादाँ र ठट्यौली गर्दा गाईने गीतहरू ।