ङीःइ फ्रेकेन

दीखो ङीःला इःगी ताङेन ङीःइ ठेगाना इःङे।

मातृभाषा केन्द्र नेपाल

धोबिघाट-४, ललितपुर

फोन नं. ०१५५२९८२०,

E-mail:info@mtcn.org.np

Website:http://www.mtcn.org.np