पेदाम

दीखो पृष्टला ख्‍याक्‍याइ तामगीइ पेदामक्‍या कोःखुउए। कथा आफ्नै इतिहास,आफ्नो जीवन कथा,लोक कथा र आधुनिक कथा ।

 

  • जङ्गलको घटना (साङ्बु स्युबा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • स्यालको कथा (सङ्गिता स्युबा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • सौतनी आमा र छोरा(बुद्ध सिङ्घ स्युबा, रामेछाप)

  • अल्छीको कथा(फुर्बा तेम्बा स्युबा, दुरागाउँ-४, रामेछाप)

  • पुर्खाको बारेमा(लर्केल स्युबा, रामेछाप)

  • जीवन कथा(नोर्साङ् स्युबा, रामे्छाप)

  • संसारको उत्पति (पासाङ् लामा, दुरागाउँ-२, रामेछाप)

  • भालुको बारेमा(डेसछिरिङ्ग,फेदि-९, रामेछाप)