लेःदाम

दीखो पृस्‍ठाला युःलला ओःङेन चीची विसयला पेःक्‍योक छलफलक्‍य कोःखुउए। स्युबाहरूको इतिहास, आमा र छोरी बिच कुराकानी स्युबा भाषामा उनीहरुको आफ्नै आवाजमा

Thumbnail image