प्रुःगेन ठीम

दीखो स्‍युबा तामगीइ प्रुःगेन ठीम जोक्‍योककीइ मुख्‍य उदेस्‍यदी स्‍युबा तामला प्रुःगेन टोःगेन लेःलामला स्‍तरीय जोजे ओःले ङीःइ तामगीइ बारेला सेम पेःगेन मीःक्‍याइ फेमुले लोपखुज्‍युक लाःती दीखो पेज्‍याला स्‍युबा तामला प्रुःजे टोःजेइ लागी कोःगेन तामक्‍या ज्‍यादी एः।

 

Literacy.jpg